ubabawothando.com
Umbhali Adrian Ebens
shicilelwe UNhla 27, 2021
47
Inani lokulandiwe 446

Amaphethini omhlaba empilo asizungezile.

Avela kwiPhethini yokuqala kaNkulunkulu evela kuYise, nge Ndodana kanti itholakala kuso sonke isigaba sokuphila.

 

Ilanga nenyanga, imbewu nesihlahla, umzali nengane, inkosi nesizwe,

iTestamente elisha nelidala,

iPhethini yomsuka nomgudu okuyisithumbululi-nkinga.

 

Kukhona iphethini emelana, nephikisana nalena eseyazibandakanya nezimpilo zabantu, nezingqondo nezinhliziyo zababusi nabaholi. Bonke sebasalelwe ukukhetha, impilo noma ukufa. ImiBhalo iyasikhuthaza ukuthi sikhethe (kahle).