ubabawothando.com
Umbhali Adrian Ebens
shicilelwe UNhla 27, 2021
49
Inani lokulandiwe 437

Uma sikhonza uNkulunkulu othanda ngenxa yeziqu ezithile, nathi sizokwenza njalo. Siphenduka sibe yilokho esikubonayo. Kodwa uma sikhonza iNdodana eyanikezwa konke, ehlala othandweni olumnandi
lwe-Agape lukaYise, nathi sizoguquka sibe njengomfanekiso waloluthando, sithande njengoba uNkulunkulu ethanda iNdodana yakhe. UNkulunkulu wethu uluthando olwangempela, kuye umina akekho nhlobo.